Deeksha z pohledu neurologie: část 4. Kundalini

Převzato z: http://www.newbrainnewworld.com/

Kundalini je Hinduisty chápána jako svinutá energie, která sídlí na počátku páteře v kořenové čakře. U většiny lidí je spící a nevyužitá ale dá se probudit pomocí různých cvičení jako je např. jóga, meditace, deeksha.

Když je tato energie probuzena tak stoupá skrze páteř kanálem zvaný Sushumna, který na své cestě vzhůru do mozku prochází všemi čakrami. Pokud by energie stoupala skrze kanály Ida nebo Pingala tak by to mohlo způsobit vážné mentální poruchy.


Bentoveho model Kundalini

Itzak Bentov vyvinul fyzicko-psychologický model, který vrhá trochu světla do fenoménu Kundalini. Když srdce pumpuje krev do aorty, tak to v horní části těla způsobuje jemné mechanické vibrace (mikropohyby). Pokud je tělo kompletně nehybné a dech je tak pomalý, že je téměř neznatelný – jako se děje např. při hluboké meditaci – tak se tyto mikropohyby stanou velmi pravidelné a začnou oscilovat frekvencí sedmi cyklů za sekundu (7Hz). Následně v dutinách mozku začnou vznikat stojaté vlny, které jsou ve zvukovém i výším frekvenčním spektru. Tyto vlny nejspíše způsobují snímání zvuků o vysokých tónech (pískání), které lidé občas slýchávají během meditace při aktivaci Kundalini.

Bentov dále vyvozuje, že tyto stojaté vlny v dutinách mozku stimulují v senzorickém kortexu, elektrický okruh při oscilaci 7Hz, která odpovídá EEG frekvencím Theta. Jak tento oscilující elektrický proud v uzavřené smyčce prochází senzorickým kortexem, tak vytváří smyslové podměty v různých částech těla, počínaje u palců na nohách a pokračují tělem vzhůru až k hlavě. Takto nejspíše vzniká prožitek prožívaný různými jogíny během probuzení Kundalini.¨

Při nehybném sezení během meditace, pumpující srdce vytváří mikropohyby v horní časti těla. To stimuluje elektrický okruh o oscilaci 7Hz v senzorickém kortexu (vlny Theta). Tento proud vytváří fyzické symptomy, prožívané během vzestupu Kundalini. To také stimuluje oblasti Amygdala (mandle) které jsou velmi citlivé na toto planutí. Odtud se šíří do Hippokampu, týlních laloků a nakonec do čelních laloků čímž se probouzí celý mozek.

Podle Bentova, proud oscilující 7Hz – aktivován během nehybné meditace – také prochází limbickým systémem a tím stimuluje centra potěšení v Amygdale a vytváří tím takzvaný fenomén planutí. Amygdala je část mozku, která je za toto planutí nejvíce zodpovědná a z této oblasti se pak šíří do středního mozku a v následném pořadí pak do hippokampu, týlních laloků a nakonec do předních laloků. Tento přesun energie může být sledován pomocí EEG měření, protože dochází k navýšení vln Alfa a jejich následnému šíření z týlního do předního kortexu.

Jak energie Kundalini stoupá skrze Shushumnu, dojde k přesunu velkého množství energie do mozku. Energie proudí z RAS a Thalamu do kortexu a aktivuje spící, neaktivní části mozku – obzvláště v oblasti předních laloků. Celý mozek začne pulzovat jako celek a generovat koherentní mozkové vlny o vysoké amplitudě ve všech frekvenčních pásmech. Největší amplituda bývá obvykle v pásmu Alfa vln, nicméně dochází také k rychlé EEG aktivitě v pásmech Beta a Gama v předních oblastech mozku.

Fenomén planutí urychluje systém elektrických okruhů, které existují mezi oblasti Thalamus a kortex. Toto extra zásobování energií z nižších center způsobuje pronikavou aktivací celého kortexu, která se projevuje zvýšenou synchronizací a koherencí mozkové vlnové aktivity ve všech frekvenčních pásmech. Jak energie proudí z oblasti Thalamus do kortexu, tak tím probouzí latentní a nepoužívané části mozku ( obzvláště přední laloky ) a celý tak začne mozek pulzovat jako celek o vysoké amplitudě v celé šířce pásma. Největší amplitudu bude mít pásmo Alfa ale během intenzivní mentální koncentrace bude amplituda v pásmech Beta a Game převažovat, obzvláště v přední části mozku.

Kundalini a moderní fyzika

Zajímavé je že tento mechanismus nalézáme v moderní fyzice. „Kondenzát“ je substance, jejíž molekuly mají vyšší míru uspřádání a koherenci než je normální. V „Bose-Einstenově kondenzátu“ platí nejenže molekuly, mají vysoký stupeň uspořádání ale také se navzájem překrývají a tím se kondenzát chová jako jeden celek. Příkladem „Bose-Einsteinova kondenzátu“ u anorganické hmoty jsou supravodiče a laserové paprsky. Nicméně vědec jménem Herbert Frohlich ukázal, že přidáním extra energie do stěn buněk v živé tkáni, má za následek, že zaujmou největší míru uspořádají a kondenzace, která je nám známa – „Bose-Einstein kondenzát“ – a stěny buněk se pak začnou chovat jako jeden celek.

Je zjevné, že pokud je mozek zásobován extra energií vysokého řádu (Kundalini) tak se stane „Bose-Enstein kondenzátem“. Proto se probuzením Kundalini, přemění mozek v supravodič a naše pozornost pak bude koncentrována jako laserový paprsek.

Energie Kundalini zvýší neurologickou koherenci a přemění tak mozek na supravodič.


Probouzení Kundalini

Meditace a emocionální uvolnění nás připravuje pro probuzení Kundalini
Během meditací si osvojujeme vědomí přístup k nižším úrovním vědomí – jsme konfrontování s podvědomou a nevědomou myslí. Tento proces je spojen s poklesem EEG frekvence a navýšením amplitud mozkových vln (více vln Alfa a Theta). Běhěm hluboké meditace, více a více neuronů pracuje synchronizovaně a zároveň pomalejším a pomalejším tempem, které je řízeno tělesnými a subkortikálními mechanismy. Tím se mozek snaží konfrontovat, ovládnout, případně integrovat blokované pocity a traumata v hlubokých úrovních vědomí. Tyto staré traumata, které se během tohoto procesu objevují, musí být konfrontována, procítěna a vědomě integrována.

Zvětšeného přístupu do podvědomí se dá dosáhnout jak meditací tak terapií pro uvolnění pocitů, která vyvolá změnu mozkových vln (nižší frekvence, vyšší amplituda). Meditace může zvýšit pozornost, citlivost, hloubku, kdežto vyjádření pocitů během psychoterapie, může vyvolat uvolnění psychických a mentálních bloků a nervový systém pak vytváří ucelenou osobnost.Symptomy a znamení při probouzení Kundalini:
  • vnímání zvuků uvnitř hlavy ( tóny, hudba, syčení, chrčení,.. )
  • vnímaní světla uvnitř hlavy, nebo pozorování okolního prostředí jakoby bylo zářící, vizuální halucinace
  • pociťování neobvyklého tepla nebo chladu vnitř nebo na povrchu těla
  • pociťování lechtání, vibrací, svědění, mravenčení – příjemně nebo nepříjemné - uvnitř těla nebo na jeho povrchu
  • spontánní, nenucené pohyby ne pozice těla (Kriyas)

Deeksha napomáhá probuzení Kundalini

Náš výzkum ukázal, že přímý přenos energie (Deeksha) může u druhých lidí velmi efektivně stimulovat probuzení Kundalini. Tato hypotéza byla během našeho výzkumu potvrzena, jak subjektivním pozorováním, tak objektivním měřením EEG. Zjistili jsme, že okamžitě po Deekshe dochází v celém mozku k navýšení Alfa a Theta aktivity. V některých případech byl největší nárůst Alfa v předních částech mozku, kde docházelo k navýšení od 20% do 100%.

Probuzení Kundalini aktivuje a synchronizuje přední oblasti mozku

Během tohoto experimentu jsem osobu požádal o probuzení její energie Kundalini vlastní vůlí (povelem) a během toho jsme naměřili aktivity vln Gama (30-42Hz) - měření probíhalo v předních oblastech mozku (Fp1-F7 a Fp2-F8). Následné grafy ukazují výsledky:Energie Kundalini dosáhne oblastí předního mozku přibližně 12 sekund po povelu a dosáhne svého maxima v obou hemisférách po 37 sekundách. Poté energie začne klesat. Zajímavé je, že levá přední oblast reagovala trochu rychleji než pravá a dosáhla vyššího maxima (Gama na levé straně 17,5 uV a na pravé 12,5 uV). V době maximální energie, byla synchronizace fáze mezi levou a pravou hemisférou na velmi vysoké úrovni.

Kundalini a psychóza

Deeksha, meditace a emocionální uvolnění pomáhají probudit Kundalini a ta zase pomáhá čistit systém od fyziologických a psychologických bloků. Yogi Amrit Desai říká: „Během toho co osvobozená energie (Kundalini) prochází systémem, tak očistuje samskary – karmické pozůstatky minulosti, které jsou stále vtisknuty do těla a mysli – stejně jako voda při záplavách očišťuje břehy řeky“.

Probuzení Kundalini může probudit spoustu potlačovaných pocitů a traumat z nevědomí a může lidem působit bolest. Předčasné probuzení Kundalini může u lidí, kteří prošli vážnými traumaty způsobit psychotické záchvaty. Protože takovéto traumata jsou většinou provázeny několika organickými a biologickými poruchami.

Některé psychotické osoby vykazují nízkou amplitudu alfa společně se střední až vysokou amplitudou rychlé Bety, která většinou dominuje v předních a temporálních lalocích. To může indikovat částečné probuzení některých fragmentů Kundalini. Rychlé frekvenční pozadí EEG, které postrádá pomalé frekvence a vysokou amplitudou, indikují nedostatek uzemnění a nejednotnost mezi jednotlivými úrovněmi vědomí. Systém postrádá integraci. Je to jako pustit 220 Voltů do 100 Voltového systému. Probuzení celého systému, tak vyvolá emocionální zmatení a informační přetížení mozku způsobuje úzkost, přeludy a těkavost mysli. Problém těchto psychotiků je, že mají nejednotnou osobnost. Nejsou dostatečně uzemněni biologicky a postrádají spojení s hlubšími úrovněmi vědomí.Linux - zdarma a legálně UbuntuZPĚT


© 2006 Reiki Mistr Jan Kalabza
Všechna tráva vysazena.